นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
รก.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401

นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0818878790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
ตำแหน่งเลขที่ อ 29
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
080-1175845
ตำแหน่งเลขที่ อ 30
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-7461970
ตำแหน่งเลขที่ อ 31
นางปาลจุรี ชุติพรภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
084-9893669
ตำแหน่งเลขที่ อ 32
นางสาวศมน ขำมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
087-7680818
ตำแหน่งเลขที่ อ 33

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 34

นางสำเริง อ้นศรี
เจ้าพนักงานธุรกร
086-2129464
นางสาวชมภูนุช กันทัศ
ลูกจ้างธุรการ
083-8728261

นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504