นางเกล็ดดาว สุวรรณบาร์ต
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-7070401
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายฐิติวรรน์์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
085-7032363
นายจรูญ จูอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
089-7070400
ตำแหน่งเลขที่ อ 27
นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
081-4517024
ตำแหน่งเลขที่ อ 18
นางนิรชา แจ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-0374626
ตำแหน่งเลขที่ อ 19
นางสาวเบญจา ทัศจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-9483858
ตำแหน่งเลขที่ อ 20
นางสาววารี กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-0405715
ตำแหน่งเลขที่ อ 21
นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-2846748
ตำแหน่งเลขที่ อ 22
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
086-2108334
ตำแหน่งเลขที่ อ 23
นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
087-7412993
ตำแหน่งเลขที่ อ 24

นิติกรชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 25


นายเจริญชัย บินชัย
นิติกรปฏิบัติการ
091-0254526
ตำแหน่งเลขที่ อ 26


นายจรูญ จูอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
089-7070400
ตำแหน่งเลขที่ อ 27
นางสาววาริยา ตาเดียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ 28


นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ
083-9625771
   
   

นายจรูญ จูอ่อง
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7075626