นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
รก.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099
นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์
089-0858089
นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
ศึกษานิเทศก์
081-7408165
นางณัฐชญา ดิษเจริญ
ศึกษานิเทศก์
089-9595590
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ศึกษานิเทศก์
081-8863736
นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์
093-1953375
นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์
086-4198255
นายวิเชียร จันทร
ศึกษานิเทศก์
095-6513298
นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์
ศึกษานิเทศก์
080-9187124
นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ
ศึกษานิเทศก์
081-7851870

นางกิรณา บุญวรนุช
ศึกษานิเทศก์

นางสาวพรรณิภา จบศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวประภัสสร อาจวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
089-2732194
ตำแหน่งเลขที่ อ 43
นางสมฤดี เขียวน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเลขที่ อ 44

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099