นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7070401
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
088-5865502, 081-2330741
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
095-4902507
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
095-307-3482
นายฐิติวรรน์์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
085-7032363
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0818878790
ดร.ธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
086-5894744
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7075626
hit counter

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล
 
EB1 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] คำสั่งหรือข้อสั่งการ
 
[ ] ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 
[ ] หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 
EB1 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
[ ] ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหาร ที่เป็นปัจจุบัน
 
[ ] นโยบายและยุทธศาสตร์
 
[ ] แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผล
 
[ ] ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
[ ] มาตรการหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
 
[ ] มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานฯ
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม
 
EB2 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
[ ] คำสั่งหรือข้อสั่งการกำหนดมาตรการฯ
 
[ ] ประกาศมาตรการฯ
 
[ ] หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการฯ
 
EB2 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
[ ] หนังสือเชิญตัวแทน
 
[ ] รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม
 
[ ] รายงานผลการกำกับติดตาม
 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB3 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
 
[ ] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
[ ] บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ ให้ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจทราบ
 
EB3 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
[ ] คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงาน (ตามภารกิจข้อคำถามด้านซ้าย)
 
[ ] ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบฯ
 
[ ] หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการฯ
 
EB3 (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้างประจำปี 2560
 
[ ] iระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ถ่ายภาพหน้าจอ)
 
[ ] ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Link (บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 
[ ] ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
EB3 (4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 
[ ] เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายงานตามแบบที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย) ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ (ตามแบบ สขร.1)
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1
 
EB4 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
 
[ ] แผนงาน
 
[ ] โครงการ
 
EB4 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
[ ] รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
 
EB4 (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
 
[ ] หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กำกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามไตรมาส) มีลักษณะเป็น Link บนเว็บไซต์ ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 
EB5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ
 
[ ] คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามภารกิจข้อคำถามด้านซ้าย)
 
[ ] ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ
 
[ ] หลักฐานการกำกับตามตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ66
อย่างต่อเนื่อง
 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
EB6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 
[/] ประกาศเจตจำนงสุจริต ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนปัจจุบัน
 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
 
EB7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนาม
 
[ ] หลักฐานกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน
 
EB8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน
 
[ ] คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 
EB9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเสริมสร้างวัฒรธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน
การทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 
[ ] จดหมายข่าว (enews)
 
[ ] แนวการดำเนินการ โครงการ กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม อย่างน้อย 3 รายการ
 
[ ] รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบ/ลงนาม
 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
EB10 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 
[ ] เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 
[ ] รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
EB10 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเ
ขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาและวิธีการป้องกันที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ตาม EB10 (1)
 
[ ] หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
EB11 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
[ ] เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
[ ] แผนปฏิบัติการที่แสดงถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
EB11 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
[ ] คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 
[ ] เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 
[ ] รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม
 
[ ] บันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบ
 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 
EB12 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
[ ] คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
[ ] ประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ
 
[ ] หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ
 
EB12 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้
บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติ หรืออนุญาต)
 
[ ] แผนภูมิงานให้บริการ (เฉพาะภารกิจให้บริการ อนุมัติ หรืออนุญาต)