นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
095-307-3482
นางสาวพิศมัย กล้าวิกย์กรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
081-3794690
ตำแหน่งเลขที่ อ 2

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 3

นายเดชา ชูเลิศ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
093-0485887
ตำแหน่งเลขที่ อ 4
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
ตำแหน่งเลขที่ อ 5
นายเกษม คงรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา ฝ่ายที
พนักงานขับรถยนต์
088-5455082
นายชาญฤทธิ์ ศรีไพศาล
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรวัฒน์ แฝกหอม
ยาม
087-2094373
นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์
ลูกจ้างธุรการ
097-9722701
นายนัฐพงษ์ เจตน์สาริกร
ยาม
   
   

นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ