นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
ตำแหน่งเลขที่ อ 45

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
(ว่างมีเงิน)
ตำแหน่งเลขที่ อ 46
นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม
ลูกจ้างธุรการ
083-7702940

นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918