เปิดเว็บไซต์หลัก
วันนี้ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรับฟังการชี้แจงการใช้คู่มือและวิธีการกรอกข้อมูลลงในระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ www.obec.tv, www.youtube.com/OBECONLINE, www.facebook.com/OBECTVONLINE, และ LINE: @obecchannel