เปิดเว็บไซต์หลัก
สรุปการกำหนดชั้นและประเภทห้องเรียนและการรายงานแผนการรับนักเรียน ณ วันที่ 9 ก.พ.2561 พบว่า โรงเรียนบางแห่งไม่ได้คลิกปุ่มยืนยันข้อมูล ทั้งในส่วนกำหนดชั้นและประเภทห้องเรียน และในส่วนแผนการรับนักเรียน ดังนั้นให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลทั้ง 2 ส่วนให้เรียบร้อย ตามกำหนด (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
ลำดับต่อไป ให้โรงเรียนกำหนดระดับชั้นและประเภทห้องเรียน และกรอกข้อมูลแผนการรับ ภายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับการกำหนดชั้นและประเภทห้องเรียน ให้โรงเรียนกำหนดเฉพาะชั้นแรกที่โรงเรียนเปิดรับตามแผนการรับนักเรียน (ที่ส่งเขต)
 
เรื่อง ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61) โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพิมพ์หนังสือรับรองภาษีได้ที่ไฟล์แนบ ควรเปิดไฟล์ .pdf ด้วยโปรแกรม Acrobat