เปิดเว็บไซต์หลัก
ด่วนที่สุด => งดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ในวันพุธที่ 20 และวันพุธที่ 27 เป็นการชั่วคราว ซึ่งยังคงสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเช่นเดิม